Payton Lyyski

Reserve Grand Champion

Kittitas County Fair