Taya Hambleton

Supreme Champion Doe

Nebraska State Fair