Image of Ashley Nye
Ashley Nye

Champion Shorthorn Plus Heifer

Minnesota State Shorthorn
Show Winner