Image of Wyatt Noviskie
Wyatt Noviskie

Grand Champion Turkey

Austin County Fair
Show Winner