Image of Kaleb Nowakowski
Kaleb Nowakowski

Reserve Division II Commercial Heifer

Tulsa State Fair